Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

събота, 4 февруари 2017 г.

Молитва за освобождение от мисли и опити за самоубийство.

Молитва за освобождение от мисли и опити за самоубийство.

Има сила в името на Исус, да разчупи всяка окова!

Бог ви обича! Бог ни е създал по Негов образ и подобие. Ние сме Божии чада, синове и дъщери. Бог изпрати Сина Си на този свят за не погинем, а да имаме вечен живот.
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. (Йоан 3:16)

Ако повярваме истината, истината ще ни направи свободни. Истината е Исус Христос! В Него са скрити премъдростта и знанието.
И словото (Исус) стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. (Йоан 1:14)


Мисли и опити за самоубийство не са от Бог, а от нашия враг сатана и неговите демони на тъмнината. Исус дойде да ни освободи от царството на тъмнината и въведе в Божието царство на светлината. Вие трябва да промените ума си, мислите си. Приемете Исус Христос за Спасител и Той ще промени живота ви. Той ще ви освободи от тези мисли на тъмнината и робството.

Свобода в Исус!


Кажете тази молитва на глас:
Боже, прости ми че не съм Те познавал досега. Прости ми всичко, което съм Ти съгрешил. Сега заставам пред Теб и приемам Твоя син Исус Христос за мой личен Спасител. Вярвам, че Той е Божи син и е Бог и дойде в плът и проля кръвта си на кръста за прощение на моите грехове. Исус Христос с жертвата Си на кръста извоюва победата над силите и властите на тъмнината, изкупи ме от проклятията на закона и аз съм победител заедно с Него. Аз отхвърлям всички мисли или гласове за самоубийство (също, ако има опити за самоубийство) в името на Исус. Ако има наследствени проклятия, аз ги слагам на кръста на Исус и ги унищожавам с кръвта на Исус и те повече нямат сила върху мен.
Небесни Татко, Ти си пътя, истината и живота. Аз отхвърлям смъртта и избирам живот! Аз отхвърлям всяко съгласие с врага за моя живот и го унищожавам на кръста с кръвта на Исус. Аз разчупвам силата на смъртта върху мен и избирам живот и то изобилен. Аз разчупвам (отказвам от) думите, които съм говорил на моето тяло за смърт. Сега говоря на моето тяло, душа и дух, приеми живот и живей живот.
Господи, изпълни ме с помазанието на Святия Си Дух и счупи всеки хомот на робство в мен. Господи помогни ми да разбера моята идентичност в Теб и Твоят план за мен в живота.
Сега, като приех Исус за мой Спасител, аз се новородих (евангелието на Йоан 3), съблякох старото естество и се облякох с новото създание, създадено по образ и подобие на Бог. Аз имам ново ДНК, старото отмина. Аз съм Божие чадо, Бог ме обича и затова Бог изпрати Сина Си на кръста за мен. Аз съм свободен в Исус. Аз съм с обновен ум. Аз имам мисли и планове за живот, изпълнен с Божията благодат.
Боже, дай ми Твоя мир, изпълни сърцето ми, душата ми и всяка клетка на тялото ми с Твоя мир, Христовия мир, който никой ум не може да схване.
В името на Исус! Амин!


Нека Бог да освободи изпълнението на Неговия план за вас, за който ви е призовал и определил. Да изпълни всички желания, които има за вас, да усетите копнеж и глад да Го търсите. Да не се чувствате застрашени от нищо, защото вие не сте опашка, а глава и ще се издигнете и влезете в пътя на живота и съдбата определена от Бог за вас. Божият план е чудесен за вас. В името на Исус, Амин!

Стихове за насърчение:
Ще Те славя Господи, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае това.  Костите ми не бяха скрити от Тебе, когато бях в тайно и изкусно направен, и в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях. И колко скъпоценни за мене са тия Твои помисли, Боже! Колко голямо е числото им! Ако бих поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка; Събуждам ли се още съм с Тебе. (Псалм 139:14-18)

Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца И от гибелен мор. С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила. (Псалм 91:1-6)


Сега се отпуснете и благодарете на Бог за освобождението: Боже, благодаря Ти, Ти си състрадателен, милостив, жалостив и истинен Бог. Благодаря Ти за жертвата на кръста. Хваля Те и Те славя. Обичам те Исусе, Ти си мой Спасител и Откупител!

Четете Новия завет всеки ден, ако е възможно на глас, защото Божието слово е живо и деятелно. (Евреи 4:11) Исус казва в Евангелието на Йоан, „Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот.“ Това означава, че когато четете Словото на Бог, то дава живот в тялото ви, във всяка ваша клетка, променя го, изцелява го. Словото става светлина във вас. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)

Силата на Сатана е лъжата. Исус каза: Дяволът... беше от началото човекоубиец и не стоеше в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, от своето си говори, защото е баща на лъжата. (Йоан 8:44)
Тъй като основното оръжие на сатана (дявола) е лъжата, твоята защита срещу него е истината. Победата над сатана не е въпрос на сила, тя е въпрос на истина. . Когато разобличиш лъжата на сатана с Божията истина, силата му се пречупва. Ето защо Исус каза: И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)
Ние можем да устоим на хитростите на дявола, ако се препашем с „истината през кръста“. (Ефесяни 6:14) Лъжите на сатана не могат да устоят пред истината, както тъмнината не може да устои пред светлината.

Какъв е твоя дял в борбата?
1. Трябва да се преобразяваш чрез обновяването на ума си. (Римляни 12:2) Как обновяваш ума си? Като го изпълваш с Божието слово. За да спечелиш битката трябва да позволиш в сърцето си да „царува Божия мир“ и „нека Христовото слово да се вселява във вас богато.“ (Колосяни 3:15-16)
Колкото повече умът ти се изпълва с Божието слово, толкова по-подготвен ще бъдеш, за да разпознаваш лъжата и да я пленяваш.
2. Апостол Петър ни насочва да подготвим умовете си за действие. (1 Петър 1:13) Отърви се от безплодните фантазии. Само да си представяш, че правиш нещо, и в същото време да не правиш нищо е опасно. Ще загубиш представа за реалността. Но ако си представиш как се подчиняваш на истината, можеш да подтикнеш себе си към плодоносен живот – стига да следваш с действията си своите представи.
3. Пленявай всяка мисъл да се подчинява на Христос (2 Кор. 10:5) Упражнявай се да мислиш в първия момент, в първата картинка. Преценявай всяка мисъл с истината и не давай място на лъжата.
4. Обърни се към Бога. Когато си разколебан с мисли за света, плътта и дявола – кажи го на Бог в молитва. (Филипяни 4:6) Като правиш така, ти признаваш Бога и излагаш своите мисли пред Божията истина. Твоето разколебаване и съмнение ще се стопи и „Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Исус Христос“. (Филипяни 4:7)
Книга: Победа над мрака - Нийл Андерсън

Прочетете:
Изповед за освобождение от силата на Сатана - Джон Остин
Любовно писмо от Бог!
Какво съм аз в Христос?

https://www.youtube.com/watch?v=x-uqtQQmYOA

Тази песен ще ви докосне с освобождение, спасение и изцеление! Слушайте я!
Той (Исус) ме докосна! (Bill & Gloria Gaither - He Touched Me!)

Окован от тежко бреме
Недостоен от вина и срам
Тогава ръката на Исус ме докосна
И сега, аз не вече съм същият.

Той ме докосна, о, Той ме докосна
И, о радост, която препълни душата ми
Нещо се е случило и сега аз знам
Той ме докосна и ме изцели.

Откакто аз срещнах блажения Спасител
Откакто Той ме прости и ме изцели
Аз никога няма да престане да Го хваля
Ще викам от радост, докато вляза във вечността.

Той ме докосна, о, Той ме докосна
И, о радост, която препълни душата ми
Нещо се е случило и сега аз знам
Той ме докосна и ме изцели.


Shackled by a heavy burden
'Neath a load of guilt and shame
Then the hand of Jesus touched me
And now I am no longer the same.

He touched me, oh He touched me
And oh the joy that floods my soul
Something happened and now I know
He touched me and made me whole.

Since I've met the blessed Savior
Since He's cleansed and made me whole
I will never cease to praise Him
I'll shout it while eternity rolls.

He touched me, oh He touched me
And oh the joy that floods my soul
Something happened and now I know
He touched me and made me whole.
Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!


Последна промяна: 25 Февруару, 2017
Прочетете Цялата Статия...

сряда, 6 април 2016 г.

Деветте смъртоносни прегръдки на сатана - Денис Уолкър (The Nine Deadly Embraces of Satan - Dennis Walker)

Деветте смъртоносни прегръдки на Сатана - Денис Уолкър (The Nine Deadly Embraces of Satan - Dennis Walker)

Името на Исус може да разчупи всяка окова! - Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. (Йоан 8:36)

Вие знаете, че Бог иска да ни екипира с всичко необходимо да вършим Неговата работа. Той иска ние да знаем стратегията на нашия враг – дяволът. Бог е призовал всеки от нас да доведем хората до познаването на Неговия Син Исус Христос. Да доведем хората до общение с Бог.
Бог знае вашите нужди и всяка нужда, която имате и Той е способен да ви я задоволи. Това означава физически нужди, здраве, просперитет, мир, духовно възобновяване. И всичко, което иска Той от нас е, да ни доведе до място, където ние ще Го познаваме по-добре, ще ходим в интимно общение с Него и каквото и да правим ще бъде използвано от Него. Бог иска да ни доведе до пълен потенциал на нашите нужди и всичко, което ни е необходимо за прогласяване на Божието царство.


Бог иска да ни екипира със знание на стратегиите на дявола, чрез които той иска да ни отдели от Бога. Всичко, което дяволът иска е да ни изолира, така че да не бъдем способни да водим хора в спасение. Ако дяволът ви ограничава да живеете в един малък кръг от вярващи хора, където се молите един друг, благославяте се един друг, той е успял. Вие имате присъствието на Бог, Неговото благословение в този малък кръг от хора и ако вие не се опитвате да излезете от него Той ще ви остави самотни.
Истината е, че вие не можете да съществувате в такава затворена среда, където водата не е течаща.
Истината е, че такава среда създава проблеми. И така е, защото някои от най-нуждаещите се хора ще ги намерите в църквата, защото те живеят в една застояла среда и техните нужди вместо да намаляват, се увеличават. Такава среда създава проблеми.

Бог иска ние да намерим нашето снабдяване, сила и нашата позиция в Бог, където ние постоянно ще бъдем използвани от Бог да направим живота на хората около нас по-добър, служейки динамично, със силата на Бог в живота им. Дали те са бездомни или хора, които са богати. А за богатите Бог казва в Откровение 3:18, че те нямат никакви нужди, но реално са бедни, нещастни и слепи:
Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш.

Бог иска да ни доведе до място където ще бъдем задоволени с нашите нужди и да ни екипира с разбиране на тези стратегии. Аз искам да ви говоря за една стратегия на врага, която пази хората заключени в робство (locked into bondage) в места на дух на бедност и депресия и вие ще разберете как да изведете тези хора от робство.
Моите разбирания са, че това е повече от една стратегия, която врага използва. Има поне три стратегии, които врага използва. Една от тях е:

1. Търсене на власт
Хората искат да бъдат силни, властни политически или икономически, да контролират обстоятелствата, да контролират хората около тях. Повечето от тези хора, които търсят власт и контрол, са били наранени в миналото, оскърбени, малтретирани. Те се стремят към власт, търсят власт, защото си мислят, че ако имат власт по този начин ще избягнат тези наранявания от миналото. Но истината е, че това е измамно, лъжливо (deceptive). Стратегията, която врагът се опитва да даде на тези хора е власт, като мислят, че така ще се предпазят, но се случва точно обратното. Търсенето на властта от дявола, води те да отварят себе си към всякакъв вид неща.

Освен търсенето на власт, друго подобно е търсенето на удоволствия. Специално при младите хора започват изкушенията, съблазните.

2. Търсене на удоволствия – Съблазни, изкушения
(Съблазън = хващам се в капан, препъвам се)
Дяволът се опитва да съблазни младите хора. Слага пред тях всякакви видове удоволствия, които този живот може да им предложи. Не казвай не, всичко е удоволствие, не отказвай нищо, всичко е добро. Бог е направил всичко за теб. Всички видове измами с които да накара хората да търсят удоволствия. Но удоволствието от греха е временно и донася наказание от много проблеми. Хората са доведени до робство, до окови да търсят удоволствия.

3. Търсене на отмъщение – Quest for Vengeance
Хора, които искат да бъдат прави, да не се чувстват загубили. Поради собствената си гордост, много хора търсят отплата. И това става много често, когато прегърнем обидата или оскърблението - embracing of offense.

Embracing of offense:
1. Въвличане в незаконно действие, акт
2. Прегръщане на: раздразнение или недоволство, предизвикано от една предполагаема обида или пренебрежение към себе си или нечии стандарти или принципи.

https://www.google.ca/search?q=offense+meaning&rlz=1C1LENP_enCA503CA503&oq=offense+meaning&aqs=chrome..69i57j0l5.1181j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Или най-общо – лошо поведение.

Това е поучение, което наричам деветте смъртоносни прегръдки.
Това поучение го получих, когато прекарах време в моята палатка. Може би знаете моята история, преди няколко години аз започнах да прекарвам време с Бог в една малка палатка със слушалки на ушите и слушащ тиха музика, отделен от света. Аз прекарах много часове с Бог в тази палатка. Имаше време когато заспивах и в началото не се чувствах добре като ставаше това. Спомнях си какво казваше Исус на учениците. Пак ли сте задремали, не можахте ли да стоите будни малко време и да бдите с мен. Бог ми говори и ме подсети как учениците бяха в лодката и имаше буря и лодката потъваше и Исус беше заспал. Той ми каза, даже и да спиш аз ще продължа да ти говоря и ще бъдеш в моето присъствие. И така аз задремах и имах сън. В съня Бог ми проговори за деветте стратегии с които Сатана (дяволът) заблуждава и води до разруха хората. Събудих се и започнах да записвам всичко. Цялата стратегия на дявола, как той се опитва да хване хората в капан и да ги доведе до разрушение чрез тези девет смъртоносни прегръдки.

Прегръщане на лошо поведение (Embracing of offense)
Ние срещаме християни в църквата които са хванати в капан чрез осъждение. В някои църкви намираме основната среда е накърнени чувства, хората са обиждани или обиждащи (trapped into offense – хванати в капана на греха). Те са обиждани или обиждащи, или са обидни спрямо себе си, самообвиняват се. Те живеят с тези чувства, носят ги със себе си. Бог почна да ми показва тези девет прегръдки в една последователност. Тези девет прегръдки идват когато прегърнем недоволството, осъждението или обвинението (embracing of offense). Вие знаете, че Библията говори за това, да не се одумваме, да не съдим един друг, да не осъждаме.
Не се одумвайте един друг, братя; който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия.  Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си та съдиш ближния си? (Яков 4:11-12)

Това което е забранено на християните е, да съдим някой друг, или да осъждаме другия. Не съди! - Библията го казва изрично, много ясно. Не съди! И ние попадаме в това много често, отново и отново. Какво става когато правим това, вътре в нас се оформя мнение за другия, започваме да го осъждаме. Това даже преминава в наказание, като – аз ще го отрежа, ще го отбягвам, няма да говоря с него, няма да общувам с него, поради това което се е случило между него и теб (или поради някакво друго обвинение, което имаме даже срещу някой, който не сме го виждали отдавна или даже не го познаваме, но сме чували нещо за него).

Накратко за деветте прегръдки:
1. Дух на тормоз - Spirit of offense
Следствието от този дух е тормоз, затова е наречен така, но причина е непростителност, както е обяснено в Матей 18:34 стих – който не прощава ще бъде предаден на мъчителите си, за бъде изтезаван, докато изплати дълга си.
Дух на тормоз може да дойде вследствие на погрешни действия и деяния във физическата или духовна сфера.

Пак в Матей 18:28 се казва: Но тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш. Тук виждаме, че този човек не само има дух на непростителност, но е обхванат и от насилие (хвана го и го душеше) и алчност.
По-долу ще намерите повече обяснение и какво действие и поведение може да предизвика този дух на тормоз.

Какво означава думата? - offense
1.незаконно, незаконен акт, престъпление, злодеяние, нарушение
2.прикривам, маскирам, засягам, накърнявам някого
Лоши, болни, зли или негативни чувства или лошо поведение - разсърдване, враждебност, отвращение, антипатия, раздразнение, яд, гняв, негодувание, възмущение от някого, нервиране, вбесяване, неодобрение, досада, неудоволствие.
(от блога)

Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. (1 Йоан 3:15)
Какво е омраза?: чувство на интензивна или страстна неприязън, ненавист, отвращение, антипатия, противност, жлъчност (към някого). Омразата носи наказание и това предизвиква този дух на тормоз, мъчение или изтезание.
Тълковен речник: Чувство на силна вражда; ненавист.
Синонимен речник: ненавист, злоба, вражда, враждебност, неприязън, озлобение, жлъч, жлъчност, злост, отвращение, антипатия, гняв, завист, зложелателство, мъст.


Как може да победим омразата? Словото на Бог казва, само с любов!
Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,
Не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,
Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,
Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
Любовта никога не отпада. (1 Кор. 13:4-8)


Исус казва, че съблазните ще дойдат!
Тогава Исус им казва: Вие всички ще се съблазните (гръцки - skandalisthēsesthe - ще отпаднете, ще се обезверите) в Мене тая нощ, защото е писано: "Ще поразя пастира; и овцете на стадото ще се разпръснат". (Матей 26:31)
Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните;
(гръцки - skandalōn – препънки, уловки, изкушения водещи до грях) но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда! (Матей 18:7)

(Матей 26:31-35) Неправилното самочувствие, като това на Петър, е първата стъпка към отпадане. Има склонност във всеки от нас, да бъдем самоуверени. Но тези, които отпадат най-лесно са тези, които са най-уверени в себе си. Тези, които мислят, че са най-сигурни, те отпадат най-бързо. Сатана се стреми да ни води активно в такава заблуда; те са на разстояние от гарда си: Бог ги оставя да уповават на себе си, за да ги смири.
http://biblehub.com/greek/4625.htm

2. Дух на внушение (погрешно тълкуване или или грешно самообяснение) - Spirit of re-interpretation
Когато говорите с някой, неговия отговор е много далеч от това, което вие сте казали (или не може да ви разбере или схване за какво става въпрос). Сякаш минава през филтър и се ре-интерпретира (интерпретира се по друг начин) и ви казва аз не виждам това.
Една жена ми казва: Ти трябва да ги коригираш. Те не ме обичат. Като дойдат близо до мен, аз го чувствам. Те ме мразят, аз го чувствам. Днес те не ми казаха здравей. Аз дойдох на църква и те не ме поздравиха. А, ти каза ли им? Не. Аз няма да ги поздравя, ако те не ме поздравят.
Нещо нередно има в това. Мисленето е едно и също и повтарящо се. Създаваме си погрешно мнение за някой или за хора, какво мислят или чувстват за нас.

Този дух дава погрешна интерпретация на какво някой мисли или чувства (за вас или някой друг). Знаете ли какво казва Библията: никой не знае какво има в сърцето на човека, освен Бог. Всеки път когато имате мисли в главата си или сърцето си за някой, които се опитват да интерпретират (обяснят), да ви дават идея какво е в човека, това е дух. Това е дух на погрешна интерпретация, изкривява нещата и създава повече настройване срещу този човек. Когато ние прегърнем тази съблазън на накърнени чувства, врагът казва, имам основа да градя вече. Така той създава атмосфера на обиденост и настройване и създава още повече настройване срещу други хора (припомняне и на минали случки, които сме забравили, например със съвсем други хора). Това просто започва да тече като поток.
И ако някой каже още нещо за нас това създава още повече настройване срещу различни хора. Отново и отново, докато стане в нас едно запълване с настройване срещу други хора в живота ни, което започва да ни контролира.

3. Дух на обвинение и осъждане - Spirit of accusation and judgment
Това внезапно става, поражда се във вас обвинение срещу някой. Когато говорите с някой вие без да искате, без да желаете от устата ви излизат думи с които обвинявате човека с който говорите. (Това се поражда първо в сърцето и когато видим човека, без да искаме казваме това което сме си мислили за него). И без да искаме ние се намираме в положение на обвинение срещу човека.
Задава ме си въпроса: Знаеш ли какво той направи срещу мен?
Кой в Библията се нарича Обвинител? Това е дяволът. Никъде в Словото не можем да намерим къде Бог ни кара да обвиняваме или да се съдим един друг.
Не се одумвайте един друг, братя; който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия. Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си та съдиш ближния си? (Яков 4:11)
Така ние ставаме част от плана на дявола, да се обвиняваме един друг.

4. Дух на огорчение - Spirit of Bitterness
Как да познаем, че е дух на горчивина, разочарование? Когато ние сме толкова наранени, че всеки път когато мислим за това, ние се нараняваме повече и повече. Всеки път когато мислим за този човек или как ни е наранил ние освобождаваме болка от тази ситуация, това е горчивина. Библията казва, където корена на горчивина изникне, осквернява много хора.
И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава, и мнозинството да се зарази от него. (Евреи 12:15)

Оплакването е горчив корен!
И ако някой от нас влезе в такова състояние, той става горчив извор за другите около него и заразява другите с тази горчивина. Колко от вас са изпадали в това състояние. Аз ще ви призная, бил съм. И след като съм казал тези думи, Святият Дух ме е коригирал: Виж само какво излезе от твоите уста. И аз се връщам при човека му казвам: Моля ти се прости ми.
Това е все едно образно да повърнете върху някой. Точно това, което казва Словото, да опетните другите. Духът на горчивина започва да се излива от вас. Врагът използва това да зарази другите хора, като вирус. Ако вие излеете горчивината си на някой друг, те започват да я приемат и се заразяват със същия дух. Затова Бог не иска да се оплаквате, не изливайте всичко това на някой друг, това е като помия.

Оплакването или недоволството е една пречка в живота ни и то пречка за Божията благодат. Оплакването не е от Бог, не е срещу някой друг, а е срещу Бог.
Израилтяните се оплакваха, на Мойсей и Аарон, когато бяха в пустинята, че им е било по-добре в Египет, където са яли хляб и месо до насита. Мойсей им каза:
Ще видите, когато Господ ви даде довечера месо да ядете, и на утринта хляб до ситост; понеже Господ чу роптанията ви против Него. Защото що сме ние?  Роптанията ви не са против нас, а против Господа. (Изход 16:8)

Нашето оплакване или недоволство трябва да го предадем на Бог, за да не ни обременява и загубим мира си.
Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. (Матей 11:28-30)

Какво става понякога в църквата, всеки път когато имате оплакване отивате при пастора и му казвате, това е все също да му носите боклук. Поради това много пастори се разболяват. Физически болни, болни от решаване на такива проблеми, защото хората смятат, че трябва да кажат всичко на пастора. Те не са затова. Те са да ви учат на Божието слово, да ви учат на истината и да ходите в истината и да живеете в истината. Затова са пасторите. Те не са служба за приемане на оплаквания. Ако имате оплаквания, доверете се на Бог, кажете Му всичко на Него. Той е единствен, който може да се справи с вашите оплаквания и по начин по който трябва. Бог е светлина в тъмнината. Вашите оплаквания са тъмнина.
Ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях. (1 Йоан 1:14-15)
Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. (1 Йоан 3:7)
Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност. От това ще познаем, че сме от истината, и ще уверим сърцето си пред Него. (1 Йоан 3:18-19)


Области на тъмнина, които изплуват на повърхността и ако излеете тази тъмнина на тях, тя ги завладява и тях. Заразявате ги. Не го правете това. Изкажете всичко на Бог. Понякога ние търсим потвърждение на това което мислим и казваме. Спрете! На нас не ни трябва потвърждение от силите на злото (дявола). Ако вие сте на място, където има проблеми и вие не трябва да бъдете там, Бог ще ви махне от там или ще махне хората, които създават проблеми. Просто трябва да се молим за хората, а не да ги обвиняваме. Ако отнесем оплакванията си към Него, Той ще ни каже какво най-правилно да направим. Понякога правилната реакция е да напуснете. Вие принадлежите на Бог, Той ще ви премести там, където трябва да бъдете, но не трябва да изливате оплакванията си на другите хора.

Това са първите четири прегръдки от деветте и те са базирани на нашата воля. Те са дух на огорчение, дух на внушение, дух на обвинение и недоволство и дух на тормоз (следствие от непростителност). И вие решавате, аз ще ги прегърна - дух на огорчение, дух на внушение, дух на обвинение и недоволство и дух на тормоз (следствие от непростителност). Какво става след това, други пет духа идват поради това, че сте прегърнали (съгласили сте се) с тези четири и те ще дойдат без ваше разрешение. Те имат право да дойдат във вас.
Ще ви дам следващите пет духа да разберете дали някои от тях работи във вас или дали виждате да работят в някои хора около вас.

5. Дух на измама – Spirit of deception
Разбирането ви на Божието слово, разбирането ви на истината в Библията, или кой Бог е или даже кои сте вие се изкривява, отклонява се от истината. Библията казва, вие трябва да знаете истината и истината ще ви направи свободни.
И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)

Част от стратегията на дявола е да изкриви истината. Има няколко начина да се изкриви истината или да се направи като лъжа. Единият от тях е да се промени или преиначи така че да не е повече истина, а изкривяване на истината. Другият начин е да се преувеличи, така че да стане, не вече истина, а лъжа. Вие може да имате разбиране на благодатта на Бог, базирана на истината. Също знаете ли, че благодатта на Бог може толкова да бъде преувеличена в грешна посока, че да премине границата, като например, няма значение какво казвате, какво правите, Божията благодат ще ви покрие, ще бъде на вас. Бог ви обича толкова много, можеш да съгрешиш, това няма значение. Това е изкривяване и преувеличаване на истината. Благодатта е преувеличена толкова много, че не е повече част от истината.

Как истината работи?
Истината е като колело и елементите на истината са част на колелото. Различните истини са като спиците на колелото. Центърът е истината и всичко е концентрирано в Исус Христос. Всяка истина ни довежда до Христос. Той е абсолютната истина на това колело. Всяка индивидуална истина е центрирана към центъра – Христос. Всяка истина е балансирана от другата страна. Например, добротата на Бог и благодатта са балансирани с справедливостта на Бог и правдата на Бог. Грехът не може да съществува в Неговото присъствие. Той е любещ Бог, но Той е Бог, който ще съди. Това са две противоположни истини, които балансират истината. Има и още една част на истината, това е рамката на колелото, това границата на истината. Всяка истина има граница определена от Бог. Ако вие отнемете една спица от истината, колелото не може да функционира. И така истината е балансирана в центъра, където е Христос и има граница. Винаги погледа ни трябва да бъде към Библията, към истините в нея и тези, които ги балансират и в крайна сметка ни водят до Христос и илюстрират кой е Той.
Какво иска дяволът? - да изкриви истината, за да не може истината да ни направи свободни и да вървим към ямата на разочарованието, поробени в робство от врага.
Защото всичко що е в света, - похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века. (1 Йоан 2:17)

6. Дух на страх и депресия – Spirit of fear and depression
Хората постепенно поемат пътя надолу с духа на отхвърляне, игнориране, незачитане и стигат до моменти на депресия. Един начин да разпознаете депресията е да почувствате липса на енергия, сутрин се събуждате и не ви се става. За това може да има и някои физически причини. Заедно с депресията може да чувстване необясним, неприятен страх идващ на вас. Чудите се откъде е, но този дух на страх идва с духа на тормоз (следствие от отхвърляне, незачитане, игнориране, недоволство, обиждане и т.н.).

В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта. (1 Йоан 4:18)
Страхът носи в себе си наказание, поради духа на тормоз или мъчение, следствие от неправилно поведение. (прочетете по-горе)

7. Дух на пристрастеност, принуда; натрапчивост, непреодолим импулс; обсебен, завладян (фикс идея) -The embrace of addiction, compulsion and obsession
Всички видове на пристрастеност, принуда, натиск, натрапчиви идеи. Място на пристрастеност където сте тласнати и манипулирани по начин, по който вие даже не желаете. Имате пристрастеност и вие не знаете какво да правите.
Пристрастеност – към неща, като алкохол, наркотици, цигари, също към порнография. Към неща, които ви стимулират да живеете и не можете да спрете да ги вършите. Вие не желаете да ги вършите, но вие продължавате, те ви тласкат. Нещо което ви държи здраво. Това е дух на пристрастяване, който ви държи в робство.
Обсебен към някого, към неща - Obsession
Имахме случай с една жена омъжена, но обсебена към друг мъж. Тя знаела че трябва да се ожени за този, другия мъж. Напуска мъжа си, разваля брака си, защото тя става обсебена от идеята, че трябвало да се омъжи за другия мъж. Когато те планират да се оженят, той се оказва хомосексуалист. Това е случай от действителния живот.
Неконтролируеми действия - Compulsion
Знаете, миенето на ръцете е добре, но ако ги миете докато започнат да кървят не е добре. Повтарящи се действия, например поста (гладуването) е добре, но ако вие постите докато повредите тялото си, това не е повече добре. Това е възможно да се дължи на отхвърляне в миналото, което ви държи в робство. Страст към храна. Неконтролируемото системно преяждане (хиперфагия) - имаме непрестанно чувство на глад и желание за ядене.

8. Дух на контрол
Този дух иска да ви контролира, да контролира живота ви, мислите ви, иска да контролира чрез вас други хора. Този контрол може да бъде по различни начини, например, чрез страх. Живели ли сте с някой в страх от насилие, избухливост, несдържаност, че трябва да правите точно тези неща или да не правите точно тези неща.
Друг начин е когато някой в семейството ви стане безсилен, болен. Той се опитва да манипулира останалите, ако не направите това, може да получа инфаркт, ако не направите това аз ще се разболея много и ще умря. Вие ще бъдете причината. Това е контрол също. Това се основава на страх.
(Налагане на мнение или виждане за хора или неща)

9. Потискане на личността ви - Suppression of your personality
Когато човек има дух на друга идентичност и която се опитва да се проявява и да потиска кой е той като личност. Когато говорите с някой, вместо него ви отговаря този дух.

И така ситуацията не изглежда много добре, но аз имам добри новини за вас. Бог ми говори за тези девет прегръдки и ми каза, когато заставаме срещу тези девет духове, ако оперират в нас или в хората около нас, не заставаме срещу най-лошия от тях, не заставаме срещу последните пет, а срещу първите четири, които са по волята на личността или по волята на този в който са. Той (тя) или те са взели решение да прегърнат тези духове или да ги приемат и те трябва да вземат решение да отхвърлят тези духове. И когато направят това, другите пет ще отпаднат (ще напуснат) от само себе си и ще бъдете свободни. Това е решението, което ви дава Бог и отново ще бъдете свободни и ще се радвате на живота, който имаме от Бог.

Ще ви дам илюстрация на това, когато бях в една църква и се молих за изцеление. Бог ми даде откровение за една жена – видях как Той си слага ръцете на очите й и аз направих точно това и тя беше изцелена моментално от катаракт (перде) на очите. Това видя жената, която беше до нея и си помисли, че и при нея ще стане това мигновено изцеление. Тя имаше болки във врата и гърба от години. Когато тя ми каза, че иска Бог да изцели гърба й, аз получих слово на знание от Бог: Тя трябва да прости на съпруга си. И аз й казах, че трябва да прости на съпруга си. Питах: „Какво ти е направил съпруга ти, заради което ти трябва да му простиш?“ В този момент тя беше като заслепена от болка. Понякога е трудно да служиш на такива хора, просто виждаш, че вместо да става по-добре, става по-зле. Но аз знаех, че това е демоничен дух, който я атакува и държи в робство. Тя започна да плаче от болка с ръце на лицето.
В тази ситуация, аз попитах Бог: „Какво да правя?“ И Той ми каза: Хвани ръцете й, отдалечи ги от лицето и й кажи: „Ако ти не искаш да направиш това, Аз ще те оставя, така както си. Тя изглеждаше в много по-лошо състояние сега, отколкото преди“.
Аз й го казах това и тя се съгласи: „Искам да бъда свободна от тази болка“. Погледни ме й казах, фокусирай се и ми кажи какво ти направи твоя съпруг, че не искаш да му простиш. Доста трудно тя проговори: „Моят съпруг ме напусна, когато децата бяха малки и оттогава не съм го виждала и затова аз не искам да му простя.“
Ако ти не му простиш, ти ще продължиш с тази болка до края на живота си.

Ти имаш много неправилна концепция, какво означава да простиш на някого (прощаване). Прощаването не означава, че ти се съгласяваш с това, което са ти направили. Прошката не означава това. Думата прощавам, означава, че ти предаваш нещо, освобождаваш се. Пак, прощаването не означава, че ти се съгласяваш с това, което са ти направили и казваш добре и го приемаш. Прощаването означава, че ти го предаваш горе, на Бога, който има власт и авторитет. Ти предаваш това в ръцете на Този, в който е Единствения (Бог) с истинен и правдив съдия. Библията казва, ние да не осъждаме, защото има Един, който ще съди.
И така, прощаването не означава, че ти се съгласяваш с това, което са ти направили, просто забрави, не говори за това. Това не е въобще така.
Това, което означава е, ти освобождаваш този човек от това, което ти е направил и го предаваш в ръцете на Един справедлив Съдия, Който е, Този, който ще съди.

И това е, което й казах: Ще предадеш ли, каквото ти е направил съпруга ти на Един справедлив Съдия?
Тя отговори: Ще направя това.

Бог ме води, как да се моля за тези хора и аз искам да ви го покажа. Сложете си ръцете като шепи пред вас. Извадете това, което е в сърцето ви (представяте си) и го сложете в шепите. Бог ми каза: Извади това което е в сърцето й и го сложи в шепите. И аз започнах да се моля за тази жена с ръце сложени пред нея като шепи: Аз изваждам от сърцето ти този човек, който ти е причинил разочарование и горчивина и го слагам в твоите шепи. Аз изваждам това чувство на изоставеност и го слагам в шепите ти. Бог ми разкри още неща за нея, че тя е страдала твърде много докато ги отгледа. В този момент тя започна да плаче много. Продължих молитвата: Изваждам това отхвърляне на децата и го слагам в шепите ти. Сега те моля да повториш тази молитва на глас:
Боже, аз не съм съдия. Ти си Единствения и правдив Съдия! Аз ти давам всички тези хора, които са ми причинили разочарование и огорчение в живота.
В момента в който го каза това и освободи на Бог, болките в гърба и врата моментално изчезнаха. Тя започна да си движи гърба и врата свободно.
Тя предаде на Бог всичко, което беше оскърбително за нея.


Трябва да знаете, че ако ние прегърнем този дух на непростителност, той не само ще ни докара чувство на разочарование, горчивина, които ще ни владеят (тормозят), но това ще доведе до болести, финансови проблеми, от лоши проблеми до още по-лоши, ако ние задържим тези негативни чувства във нас. Тя предаде всичко на Бог и беше моментално освободена от болката. И аз й казах, че утре като се събудиш ще откриеш и още много области от живота си в които ще бъдеш свободна.
На следващата сутрин дойде рано при мен и ми каза: Когато се събудих сутринта, установих че челюстта ми е съвършено наместена. Преди това чувствах изместване и не можех да я затварям правилно. Казах й още, че ти отсега нататък, ще бъдеш благословена и финансово, това което е било задържано от тебе от години, поради този дух на непростителност.

Вие трябва да разберете тези девет смъртоносни прегръдки, които могат да навлязат в живота на човека и да го водят към робство. Но Бог може да ви помогне да се освободите от тези духове, като предадете на Него всичко, което ви тормози в сърцето ви.
В Библията се говори за това в Матей, глава 18 за длъжника, на който господаря му прощава дълговете, а той отказва да прости на своите длъжници дълговете, които са много по-малко в сравнение на неговите, които са опростени.
Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестив слуга, аз ти простих целия оня дълг понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе? И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават докато изплати целия дълг. (Матей 18:32-34)
Последният стих на глава 18 казва: Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си. (Матей 18:35)

Вие трябва да разберете, че този който не прощава ще бъде хвърлен в тъмницата и ще бъде предаден на мъчителите и изтезаван и тормозен. Това означава, че този който не прощава, се предава на мъчителите, това са тези духове за които говорихме, и те тормозят човека.

Какво се случва, често хората прегръщат обидата и гледат да си отплатят: „Ти ме нарани толкова много, но аз ще ти дам да пиеш отрова.“ Това въобще не е правилно! Това ви слага в ръцете на врага с вашия отговор, като задържите обидата.

Ние сме свидетели на много хора, освободени от дух на непростителност, които са били изцелени от най-различни болести, включително ракови заболявания.
Имахме случай с една жена за която се молихме. Тя имаше 39 тумора в корема си. Минала е през всички химиотерапии без никакъв успех и лекарите са й казали, че могат само да наблюдават растежа на туморите. Като последна надежда, тя дойде в църквата и Бог ни показа, чрез откровение на Духа, че дух на смърт се е прикрепил към нея още когато е била в утробата на майка си. Бог ни даде думата: „Аборт“. Нейният баща е ритнал майка й в корема, когато е била бременна, да абортира бебето. И майката в последствие е проклела детето, като е казала: „По-добре да те бях абортирала, когато баща ти ме ритна в корема“. Този дух се е прикрепил към нея, но главната причина е че тя по-късно в живота си е прегърнала дух на непростителност в отношенията с майка си и баща си. Това, което направихме е, да освободим всичко на Бог. Ние освободихме тази непростителност на Бог. Присъствието на Бог дойде в стаята, като едно тежко одеяло, което ни покри.
След това тя отиде на преглед в болницата. Направили са й сканиране, не са открили нищо, правят й още веднъж и пак не откриват следа от туморите. Бог я освободи и това всичко стана, поради това, че тя се освободи от този дух на непростителност (дух на тормоз).

Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения. (Матей 6:14-15)

https://www.youtube.com/watch?v=Wr1k1NAK7jo


Как да се освободите, ако се чувствате в плен на някои от посочените духове по-горе и в следствие на това боледувате от дълго време от неизлечими болести? Това е лесно и можете да го направите сами. Ако не сте приели Исус за Спасител, приемете го, като кажете тези думи на глас:
Молитва: Боже, аз заставам сега пред Теб и с цялото си сърце приемам Исус Христос за мой Спасител. Аз вярвам, че Той проля кръвта Си на кръста за моите прегрешения. Боже прости ми всичко, което съм съгрешил(а) пред Теб. Аз вярвам във възкресението на Исус Христос на третия ден. Благодаря Ти, Боже, че ми прости всичко и за Святия Дух, който дойде в мен. Отсега нататък обещавам да не Ти съгрешавам и да чета словото Ти и да се поучавам всеки ден от него. Амин!

Молитва за освобождение:
Боже, аз идвам при Теб, защото нямам при кой да отида. Ти имаш думи на вечен живот. Аз изваждам всичко, което ми пречи в сърцето, всички негативни чувства Изброявате ги: ... (Това, което сте го разпознали, че ви тормози го изреждате тук. Например непростителност, разочарование, горчивина, оплакване, недоволство, осъждение, обидчивост и т.н.) Всичко това Боже, аз го давам на Теб, Ти го вземи и ме освободи. Аз не искам да живея повече с тези негативни чувства в сърцето си и ги предавам на Теб.
Ти си казал: Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. (Матей 11:28-30)
Аз искам Твоя мир, Твоето бреме, защото е леко да се носи, затова ти предавам всичко, което не е от Теб. Защото Ти си казал:
Ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения. (Матей 6:14-15)
Благодаря Ти Боже, че ме освободи и сега имам Христовия мир.В името на Исус се моля. Амин!

Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. (Филипяни 4:6-7)

Благодарете за всичко на Бог, за живота, който ви дава всеки ден. Научете наизуст молитвата, Отче наш... в Матей 6:9 и я казвайте всеки ден по няколко пъти.
Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; Дай ни днес ежедневния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин!


Намерете си съвременен превод на Новия завет и четете всеки ден, като начало един час сутрин и вечер. Вярвайте и се поучавайте от всичко каквото пише, защото, това е Слово от Бог и то е живот за вас. Исус казва:
Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. (Йоан 6:63)
Това слово ще дава живот на тялото ви и всеки ден ще се чувствате по-добре.
Внимавайте какви думи излизат от устата ви. Те може да са благословение или проклятие. От думите ще се оправдаеш и от думите ще се осъдиш. (Матей 12:37)
Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека. А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека. Защото от сърцето произхождат зли помисли, хули .... Тия са нещата, които оскверняват човека. (Матей 15:11,19-20)


Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 29 февруари 2016 г.

Господи, трудно ми е да говоря с хората за Исус (Тихият Приятел - The Silent Friend)

Господи, трудно ми е да говоря с хората за Исус (Тихият Приятел - The Silent Friend)


Мнозина казват, че познават Исус, те пишат за Христос, те правят жертви, те се молят в Неговото име. Днес те го виждат в Индия, утре в Германия. Някои от тях го приемат като философ, а други като революционер или първият социалист в историята. Някои хора Го приемат като въплъщение на Бог, но много малко го приемат като личен Спасител, като изкупление за тяхната вина. Ето защо бих искал Боже, да ми кажеш за Исус.

"Исус и Аз сме едно (52). Със Святия Дух, Ние сме Божии. Ние сме три различни личности, но Ние Сме Едно Духовно Същество (53). Тази реалност сега е неразбираема за вас, но когато умът ви се промени, ще разберете напълно това (54). Въпреки това аз ще се опитам да го обясня на вас чрез един пример: Вие сте ум (душа), тяло и дух. Тези три елементи са добре дефинирани и не може да бъдат отделени, без един от тези елементи сте нищо, вие също сте.. малка "троица".


(52) Аз и Отец едно сме. (Йоан 10:30)
(53) Издигнаха единодушно глас към Бога и рекоха: Владико, Ти си Бог, Който си направил небето, земята, морето и всичко що е в тях, Ти чрез Светия Дух, говорещ чрез устата на слугата Ти, баща на Давида, си рекъл: - "Защо се разяряваха народите, И людете намисляха суети? Опълчваха се земните царе, И управниците се събираха заедно, Против Господа и против Неговия Помазаник". (Деяния 4:24-26)
(54) Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат. (1 Кор. 13:12)


„Исус Христос стана плът. За кратко време Той е беше напълно Бог и човек, така идеален съюз, идеален посредник между човека и Бога (56).
Той е създател на всичко, и без Него нищо не е направено (57).
Човек сам не може да бъде спасен от Божественото осъждение (58). Всеки човек е отговорен за собствения си живот и за своите грехове (59). За всяко престъпване на закона има наказание (60).“


(55) Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Никой, кога да е, не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви. (Йоан 1:14,18)
(56) Като имаме велик Първосвещеник Исуса, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. (Евреи 4:14)
(57) Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. (Йоан 1:3)
(58) Чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име (Исус) дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. (Деяния 4:11)
(59) А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам; ... и от човека, да! от брата на всеки човек, ще изискам живота на човека. Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по Своя образ направи Бог човека. (Битие 9:5-6)
(60) Но ако някой съгреши с надменна ръка (не от незнание), .... той показва презрение към Господа; тоя човек ще бъде изтребен измежду людете си. (Числа 15:30)


„Аз не съм като хората, нищо не подминавам; Поради моята правда (справедливост), трябва да се осъди всяко зло действие. Нищо не може да поправи нещата. Никое човешко усилие не може да компенсира греха (61); без проливането на кръв няма опрощаване на греха (62). Това е законът, който Аз установих, правдата трябва да съществува. Ако грехът може да бъде простен без кръв, всички без разлика трябва да бъдат спасени, включително Сатана, защото той е също от моите създания, както човека е, и подлежи на осъждение. Ако това беше така, нямаше да има справедливост и злото щеше надделее; Това е точно това, което се случва в момента на земята, където правосъдието се определя от хората.
Затова Аз реших да унищожа беззаконието.“

(61) Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой. (Еф. 2:8-9)
(62) И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очиства; и без проливането на кръв няма прощение. (Евр. 9:22)


„Това, което се опитвам да кажа, е, че проливането на кръв за греха на всеки отделен човек е необходимо за Божията справедливост. Някой трябва да плати за греха на човека, за да го спаси от неизбежното осъждение (63). Някой, който не трябва да плаща за собствения си грях, който е свят и чист. (64). Исус е единственият без грях (65); Той може да плати за някой друг."
(63) Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: (Йоан 3:16)
(64) Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове. Затова Христос, като влиза в света, казва: - "Жертва и принос не си поискал, Но приготвил си Ми тяло; Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са угодни. Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на книгата е писано за Мене), Да изпълня Твоята воля, о Боже". (Евр. 10:4-7) (65) Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. (Евр. 4:15)


„Както знаете, ако Христос не беше умрял на кръста, ако Той не беше осъден за вината ни, и ако не беше възкресен от мъртвите (66), никой не може да бъде спасен и никой не може да се нарече син на Бога днес."
(66) Ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. (1 Кор. 15:16)

Господи, дори и в християнска страна като Италия, никой не изглежда да си мисли, че Ти скоро ще се върнеш (67). Но Словото Ти говори толкова ясно за завръщането Ти. (68) Страхувам се да говоря с хората за тези неща, защото аз се боя, че ще се подиграят мен, но си давам сметка, че това вече се е случило с апостолите (69). Разбирам, че това е много важно, да кажем на хората за завръщането Ти. Какво мога да направя, за да се направи това ясно във времето в което живеем сега?
(67) И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето. (Деяния 1:10-11)
(68) А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише; защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. (1 Сол. 5:1-2)
(69) Где е мъдрият? Где книжникът? Где е разисквачът на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.  Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост; а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост; ...Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците. (1 Кор. 1:19-25)


"Ако оставиш другите да ти влияят, ще станеш роб на тяхната преценка (70). Това не е нещо ново: хората не са повярвали на истината в миналото, Моето разпъването на кръста го показва, и сега нещата са дори по-лоши (71). Всичко, което хората трябва да знаят за Мен е написано в Библията.“
(70) Защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо. (1 Петър 2:19)
(71) Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. (2 Тим. 4:3-4)


„Повярвалите в Мен имат задължението да направят Моето послание за спасение известно на всички (72).
По никакъв начин Словото не може да бъде променено (73); естеството на истината не може да бъде променена, за да бъде по-приемлива за човека. Аз само изисквам Евангелието да се проповядва и Аз ще се погрижа за останалото (74).“

(72) Когато кажа на беззаконника: Непременно ще умреш; а ти не го предупредиш, и не говориш за да предпазиш беззаконника от беззаконния му път та да спасиш живота му, оня беззаконник ще умре в беззаконието си; но от твоята ръка ще изискам кръвта му. Обаче, ако предупредиш беззаконника, но той не се върне от беззаконието си и от беззаконния си път, той ще умре в беззаконието си; а ти си избавил душата си. Пак, ако се върне праведникът от правдата си и извърши беззаконие, като Аз поставя препънка пред него, той ще умре; понеже ти не си го предупредил, той ще умре в греха си, и правдата, която е вършил, няма да се помни; но от твоята ръка ще изискам кръвта му. Но ако предупредиш праведника за да не съгреши, и праведникът не съгреши, той непременно ще живее, защото се е свестил; и ти си избавил душата си. (Езекиил 3:18-21)(73) Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга, и ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга. (Откровение 22:18-19)
(74) Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте. И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, Който прави да расте. (1 Кор. 3:6-7)


"Моето второ идване ще стане точно както е описано в Евангелието и в посланията на Новия Завет. За внимателния читател Писанието посочва, че Моето завръщане е важно за всяко човешко същество. Когато Аз се завърна да грабна светиите на моята църква (75), за цялото човечеството и по-специално за Израел, времето на трудности ще започне. (76)"
(75) Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. (1 Сол. 4:15-17)
(76) Защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има. И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят. (Матей 24:21-22)


„Моето завръщане ще бъде неочаквано и не разбрано, както стана при първото Ми идване (77).
И като преди две хиляди години, тези, които трябваше да Ме разпознаят, Ме разпънаха, за пореден път хората няма да разберат. Нищо ново няма под слънцето. (78)."

(77) А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син. (Матей 24:36-39)
(78) Каквото е станало, това е, което ще стане; И каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; И няма нищо ново под слънцето. (Еклесиаст 1:9)


Книга: Тихият Приятел, Глава 6
The Silent Friend, Giulio Credazzi


Към Глава 5

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

петък, 29 януари 2016 г.

Защо Бог е създал човека? (Тихият Приятел - The Silent Friend)

Защо Бог е създал човека? (Тихият Приятел - The Silent Friend)


Благодаря Ти Отче за този ден. Господи, понякога се сравнявам с Твоите дела.

Считам, колко малък съм в сравнение с величието на планините, езерата, небето и облаците, морето. Осъзнавам колко нищожен съм пред всичко това. Смятам, войните, злото, омразата са заради невежеството на хората.
Хората, които имат някаква сила са враждебни и произвеждат още повече враждебност и огорчение, и аз осъзнавам, че целият свят живее несправедливо.
Така че, бих искал да Те попитам: "Защо ни създаде, знаейки, че ще станем толкова покварени."

"Защото обичам да разговарям с теб, Аз ще обясня защо съм създал човека:
Аз създадох човека по моя образ и подобие (38), Аз ги направих мъжко и женско (39)."

(38) Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие. (Битие 1:26)
(39) Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. (Битие 1:27)

"Когато създадох човека, не исках да бъде самотно същество, изоставено, но съм създал две същества, така че човек може да създаде семейство, мъж и жена. (40)."
(40) Ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. (Битие 2:24)

"В действителност, нито един мъж не може да живее без жена, нито може една жена да живее без мъж.
Аз съм ви създал, защото искам да ви обичам, защото Аз съм любов (41) и живот (42), Аз искам да живеете и да изпитате моята любов."

(41) Бог е любов. (1 Йоан 4:8)
(42) В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. (Йоан 1:4)
Аз съм пътят, и истината, и животът. (Йоан 14:6)


"Аз искам да ви предам способността да разбирате, да изразявате себе си, и да общувате.
Само си помислете за възможността, че човек може да създава музика, да пише стихове, книги, или да рисува.
Тези неща не идват от нищото, нито са случайност; Те са плод на акт на волята Ми. Замислете се за миг. Само си представете какво би било, ако се отнемат всички негативни аспекти на човечеството и останат всички положителни такива. Възхищавам се със сърцето, на красотата, на природата, помислете как е създадена тя и как съществува.

Изучавайки химия, физика, биология и астрономия, помислете за това, какъв съвършен проект се крие зад цялото творение.
Наблюдавайте морето, вълните му. Разходете се по планините; Помислете за дървета в горите, за цветята и реките.
Аз, Бог направих всичко това, за да ви дам едно място, където може да се живее добре, за вашето добро прекарване. Само глупак може да се каже, че е станало всичко това случайно.

Направих това, защото те обичам истински, ти си за мене изключително ценен (43)."

(43) Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,  Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички. (1 Тим. 2:5,6)

"В основата на всички моите избори, и всички мои действия е любовта (44)."
(44) Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.
Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога.
Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.
В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.
В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.
Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго.
Никой никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта към него е съвършена в нас.
По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от Духа Си.
И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец прати Сина Си да бъде Спасител на Света.
Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него, и той в Бога.
И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него. (1 Йоан 4:6-16)


"Това е причината, поради която съм разработил плана Си, който започна със създаването и еволюира към вечния живот. Искам да живея с моите създания във вечността, в мир и истинска любов (45)."
(45) Обещанието, което Той ни даде е това - вечен живот. (1 Йоан 2:25)
Свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му. (1 Йоан 5:11)


"Това е вярно: човечеството е покварено и ако Аз трябваше да помисля за човечеството в настоящето, Аз ще го унищожа веднага (46)."
(46) Че по милост Господна ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите Му. (Второзаконие 3:22)

"Но моят план има вечна перспектива; това е различно от манталитета на човека; трябва да се приеме в своята цялост.
Моите мисли са по-високи, отколкото мислите на човека (47)."

(47) Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ. Понеже, както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища, и Моите помисли от вашите помисли. (Исая 55:8,9)

"Моят план е съвършен, великолепен. Великолепието на сътворението, на красотата на морските острови, растителността, небето и звездите, те са просто само вкуса на това, което съм приготвил за вечността (48)."
(48) Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене.
В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.
И вие знаете за къде отивам и пътя [знаете].
Тома Му казва: Господи, не знаем къде отиваш; а как знаем пътя?
Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. (Йоан 14:1-6)


"Всяко живо същество ще признае съвършенство Ми (49), когато умът им се отвори. Когато тази епоха приключи, хората ще видат Моя план в своята пълнота, така и за тези, които няма да бъдат част от него, "там ще бъде плач и скърцане със зъби“ (50), както обяснява Словото Ми."
(49) Изявете и приведете ги; Да! нека се съветват заедно; Кой е прогласил това от древността? Кой го е изявил от отдавнашното време? Не Аз ли Господ? и освен Мене няма друг бог, Освен Мене няма бог праведен и спасител.
Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища; Защото Аз съм Бог, и няма друг.
В Себе си Се заклех, (Праведна дума излезе из устата Ми, и няма да се повърне), Че пред Мене ще се преклони всяко коляно, Всеки език ще се закълне в Мене.
Само в Господа, ще рече някой за Мене, Има правда и сила; При Него ще дойдат човеците, А всички, които се разгневиха на Него, ще се засрамят. (Исая 45:21-24)

(50) Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство; а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. (Матей 8:11-12)

"Тези думи може да ви доведат да смятате, че Аз искам да осъдя човека, но напротив, Аз искам да го спася; Той е Този (Исус), който умря за теб. (51)"
(51) Тогава що? Да речем ли, че законът е грях? Да не бъде! Но напротив, не бих познал греха освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казвал: "Не пожелавай". Но грехът понеже взе повод чрез заповедта, произведе в мене всякакво пожелание; защото без закон грехът е мъртъв. (Рим. 5:7-8)

Може би сега ще можете да разберете каква е причината за създаването на човечеството.

Книга: Тихият Приятел, Глава 5
The Silent Friend, Giulio Credazzi


Към Глава 4

Към Глава 6

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 25 януари 2016 г.

Ние сме спасени! Седем неща имаме в Христа – Джон Остин

Ние сме спасени! Седем неща имаме в Христа – Джон Остин

Спасен от греха!

Нека никога не се отдалечим от простотата, която е в Христос!
“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа.”( 2 Кор. 11:3)

Със сигурност израстваме в нашия живот в Господа.
С натрупаната опитност и духовен растеж ставаме все по-обикновени в Исус. Печелим души за Исус. Ние можем да станем толкова зрели, че да полагаме ръце върху болните и те да оздравяват. Ние можем да се развием до толкова, че даровете на Святия Дух да изобилстват в живота ни.
Бог не ни е казал да стоим в тъмнина, а да излезем от нея.
“А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бог, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари.” ( 1 Кор. 2:12)

Духът на света винаги величае себе си.
“Дай ми, дай ми, дай ми, и да придобивам, да получавам, да печеля, независимо как и кого ще премажа, смачкам, стъпча, завлека или ограбя. Ще правя това, което ми е изгодно. Аз ще успея да се наложа. Без да ме е грижа кого ще накърня или погубя.”
Моето “Аз” ще бъде над всичко, ще стана известен и дори много популярен. Боже опази! Боже спаси! Боже, моля те помогни ни, да не бъде!
Възможно е да си член на религиозно общество и да служиш на личния си интерес, да имаш такова държание.
Може да си новороден и кръстен със Святия Дух, и въпреки това духът на света да се проявява в теб.


Нека нокаутираме личното “Аз”!
В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници изпреварвайте да си отдавате един на друг почит. (Рим. 12:10)

Нека търсим Бога, за да имаме в себе си дух, да почитаме останалите повече от себе си.
Библията казва, че не сме получили духа на света, а сме приели духа на Бога!
“А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволи да ни подари.” (1 Кор. 2:12)

Апостол Павел ни посочва четири важни истини в този стих.
1.Ние не приехме духа на света.
2.Ние приехме Святия Дух, за да познаем това от опит.
3.Бог ни е подарил благословението.
4.Ние приехме духа, който е от Бога.


Много добродетелни християни отричат действието на Святия Дух.
Най-често това е в резултат от липсата на вяра за:
-Изцеление
-Освобождение от демонични сили
-Да използват чудното име на Исус
-Да получат благословенията, които Бог е подарил.


Да благодаря на Бог, че само чрез Святия Дух, ние можем да ЗНАЕМ това.
Неговият Дух ще ни заведе отвъд вярването. Ще ни отведе в ПОЗНАНИЕТО.

Аз бях новороден, бях добър християнин, дори станах баптистки служител и проповядвах в продължение на 19 години, но едва след като Господ Исус Христос ме кръсти със Святия Си Дух, наистина започнах да разбирам какво ми беше подарил Отец.

Господ Исус Христос непрекъснато ни се разкрива.
Аз също продължавам да го преоткривам.
Апостол Павел около 4 години преди смъртта си в посланието към Филипяните ни показва съвършен пример за подражание.
“Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия. И да се намеря в Него без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога, за да позная него, силата на неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му” (Фил. 3:7-10)

Бог да ми даде да познавам Исус и силата на Неговото възкресение.
АЗ ИСКАМ ДА ПОЗНАВАМ ИСУС !
Искам да Го познавам добре, това е моето съкровено желание.
“В когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието” (Кол. 3:2)
Тези съкровища – това са благословенията, скрити в Него.
АЗ ИСКАМ ТИ ДА ЗНАЕШ, ЧЕ ИМАШ МНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ В ХРИСТА ИСУСА !


В четвъртата книга на Царете, Библията ни открива една забележителна история. Разказва се за чудото, което Бог направи чрез четирима прокажени мъже. Те седяха вън от портите на град Самария.
По това време сирийския цар Венадат, с цялата си многохилядна войска държеше града в обсада.
Това продължи толкова дълго, че всичко живо в окупирания град умираше от глад. Хората стигнаха до там, че започнаха да ядат собствените си деца.
Никаква храна, никаква надежда, нищо – само смъртта витаеше наоколо. Сирийската войска, разположена на стан около града, имаше в изобилие припаси от храна, оръжие, сребро и злато.
“А във входа на портата имаше четирима прокажени и рекоха си един на друг: Защо да седим тук докато умрем?...
И така, на мръкване станаха, за да отидат към сирийския стан. А като стигнаха до края на сирийския стан, ето нямаше никой там,
защото Господ беше направил да се чуе в стана на сирийците тропот от колесници и тропот от голяма войска; и те бяха си рекли един на друг: Ето, израилевия цар е наел против нас хетейските царе и египетските царе, за да дойдат върху нас.
Затова бяха станали и побягнали в полусветлината, като оставиха.... целия стан, както си беше и бяха побягнали за живота си.
И когато тия прокажени стигнаха до края на стана, влязоха в един шатър, та ядоха и пиха и взеха от там сребро, злато и дрехи.
Тогава рекоха помежду си: Ние не правим добре, тоя ден е ден на добри вести, а ние мълчим. Нека прочие отидем да известим това на царския дом.” (4 Царе 7:3-9)
“Тогава людете излязоха, та разграбиха стана на сирийците. Така една сета чисто брашно се продаваше за един сикъл, а две сети ечемик за един сикъл, според Господното Слово.” (4 Царе 7:16)


Забелязахте ли първото нещо, което направиха прокажените?
ТЕ КАЗАХА един на друг: “Защо да седим тук докато умрем?”
Второто нещо, което направиха, бе че се раздвижиха.
ТЕ СТАНАХА. Когато започнаха да действат, Бог направи нещо за тях.
Третото нещо бе, че прокажените тръгнаха към врага.
Бог направи да се чуе в стана на сирийската армия тропот на колесници. Многобройната армия побягна в ужас, изоставяйки всичкия си арсенал.

Сега аз искам да ти кажа следното:
Говори това, което Божието Слово казва.
Стани!
Върви целенасочено срещу онези, които застават против теб (деминичните сили).
Дяволът в ужас ще бяга от теб!

Докато прокажените бяха в стана и се угощаваха преизобилно, много от хората в града умираха от глад.
Забележи, че прокажените
Си рекоха един на друг и
Станаха, за да отидат към врага!
В града хората умираха от глад. Те бяха загубили всяка надежда. Имаше достатъчно храна за всички, но те не ЗНАЕХА това.
Подобно на тази история, много от нас напуснаха града. Ние отидохме срещу врага. Ние, които сме от домочадието на Царя, можем да провъзгласим, че ГЛАДЪТ СВЪРШИ ! Да, това е всеобщ призив на човечност в Исуса Христа !
“О, вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; и вие, които нямате пари, дойдете и купете, та яжте; Да! Дойдете, купете вино и мляко без пари, без плата! “ (Исая 55:1)

Благодаря на Бога, че излива Духа Си на всяка твар. Живата вода е за всички и то без марка.
Ти може би си изправен лице в лице със смъртната присъда на някоя ужасна болест. Може да си в голямо разочарование.

Тази книга е написана точно за теб.
Стани, изправи се духом.
Използвай Божието Слово за оръжие.
Божият Дух ще потвърди Словото.
Това всичко ще бъде съгласно, според Господното Слово.

Ти може би си изправен лице в лице със смъртната присъда на някоя ужасна болест. Може да си в голямо разочарование.
Знаеш ли какво виждам аз?
Аз виждам Божиите хора, застанали зад деноминационните стени от религиозни доктрини, стени от традиции и невежество по отношение на Словото на Бога; в незнание за това, което Той вече им е дарил.
Аз съм един от онези, които говорят на езици чрез Духа, презрян прокажен, който идва да ти каже:
“Гладът свърши, ела купи вино и мляко без пари и без плата”. Исус заплати цената и тя не беше никак малка. Той заплати за всичко, от което се нуждаем тук на Земята. Той заплати включително за вечния ни живот с Него.

Ти може би вече си член на Царското семейство (вярващ), а може би никога до сега не си чул вестта за спасение чрез вяра в Исус Христос и покаяние от греховете. За Бога това не е пречка. Той те обича и в двата случая, и иска да имаш дял от благословенията, които Той ти е приготвил.
Навярно ти си един от тези хора, които са в окупирания град и никога не си се радвал на благословенията, които са определени за теб и ти принадлежат.
Ти навярно умираш от глад и не знаеш, че благословенията са твои!
Ако си приел Исус Христос за личен Спасител и Господ в твоя живот, ти си вече част от Царското семейство

1 - Ние сме спасени!

Аз съм спасен!

Първото нещо, които имаме в Христа, е спасението. Искам смело да кажеш:
“Аз съм спасен.”
Ще си помислиш може би:
“Аз знам, че съм спасен, защо трябва да го казвам отново?”
Много хора знаят, че са спасени, но ако утре се спънат и си ударят крака и кажат нещо грозно, изругаят, веднага започват да си мислят следното:
“Сега вече не ще посмея да кажа, че съм спасен”

Има надежда и увереност, които всяко дете на Бога трябва да притежава. Ти можеш да кажеш без да се съмняваш: “Аз знам, че съм спасен.”
Не обезценявай Божието Слово, като излизаш напред всеки път, когато призовават за спасение чрез вяра в Исуса Христа.
“Но що казва тя? Казва, че “думата е близо при теб, в устата ти и в сърцето ти, сиреч думата на вярата, която проповядваме.”
Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Защото писанието казва: Никой, който вярва в Него, не ще се посрами.” (Рим. 10:8-11)


Сега, ти кажи това на глас:
Аз изповядвам с устата си, че Исус е мой Господ. Вярвам със сърцето си, че Бог Го възкреси от мъртвите.
Следователно, аз съм спасен.
АЗ  СЪМ  СПАСЕН !

Бог ли обеща това ?
ДА,  БОГ КАЗА ТОВА !
Ти не каза нищо, което сам си си измислил, или нещо, което е въз основа на твоите собствени чувства. Ти каза това, което сам Бог е казал.
Когато повярваш със сърцето си, че Бог е възкресил Исус от мъртвите и вярваш, че Той е твой Господ, тогава според написаното в Библията имаш право да заявиш:
“Аз съм спасен !“
“А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име.” (Йоан 1:12)

Ти приел ли си Исус за свой Господ? Ако изповядваш, че си Го приел, то този стих се отнася за ТЕБ. Бог ти е дал властта и правото да бъдеш син на Бога.
Ти си дете на Бога.
Разбери това, ако някой оспорва правото ти да кажеш, че си дете на Бога, незабавно си припомни това:

Според написаното в Римляни 10:8-11
Аз изповядвам с устата си, че:
Исус е мой Господ.
Аз вярвам в сърцето си, че Бог
Го възкреси от мъртвите.
Следователно, аз съм спасен.
Според написаното в Йоан 1:12,
Аз приех Исуса и затова
Съм дете на Бога.

От това следва, че можеш смело да заявиш и да знаеш, че Бог ти е дал авторитета и правото да бъдеш обявен за Негов син или дъщеря.
“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вече живот. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.” (Йоан 3:16,17)

Бог иска ти да знаеш, че си спасен. Той иска ние да знаем, че сме Негови деца.
“Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.” (Йоан 5:24)

Някои от вас чакат да умрат, за да видят дали са “издържали изпита”. Аз искам да ти кажа, че
ТИ  ВЕЧЕ  ГО  ИЗДЪРЖА !
Ти вече премина от смърт в живот !
Ти изповяда с устата си, че Исус е Господ.
Ти вярваш със сърцето си, че Бог Го възкреси от мъртвите.
Бог ти даде сила, за да станеш Негово дете.
Ти премина от смърт към живот.
ТИ  ИМАШ  ВЕЧЕН  ЖИВОТ !
Благодаря на Бога !  Аз искам ти да кажеш:
Аз знам, че съм спасен.
Аз приех Исус като мой Господ и Спасител.
Аз изповядвам, че съм спасен.
Това е, което ние имаме в ХРИСТА;
Правото да ЗНАЕМ, че сме спасени.
Правото да ЗНАЕМ, че имаме вечен живот.


2 - Ние сме новородени!

Второто нещо, което имаме в Христа е преживяването да бъдем отново родени.
Аз искам ти да кажеш:
АЗ СЪМ НОВОРОДЕН.


В третата глава от Евангелието на Йоан пише как Исус говореше на един от най-религиозните мъже по онова време, Никодим, който беше много набожен фарисей.Той дойде при Исуса през нощта. Всичко, което знаеше и бе получил от религията, не го задоволяваше и никога нямаше да го удовлетвори.
Ти можеш да си участник във всякакъв вид религия и пак като умреш да отидеш в ада, защото не си роден отново, не си новороден!
Ти също трябва да бъдеш новороден! Твоят дух трябва да има новорождение.

"Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре (изново), не може да види Божието царство.
Никодим Му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.
Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.” (Йоан 3:3-6)

Благодаря на Бога, че когато приемем Исуса,
НИЕ  СМЕ  НОВОРОДЕНИ!

“А на ония, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име. Които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.” (Йоан 1: 12,13)

Ти си роден от Бога! Когато приемеш Исус Христос за свой Господ, ти преживяваш новорождение в духа си.

“Тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието Слово, което живее и трае до века.” (1 Петр. 1:23)
Новорождението в духа е както нормалното раждане на живо същество. Ние знаем, че не може да се даде живот на човек, ако няма семе. От това семе в тялото на жена ние самите сме родени.
Духовното новорождение е възможно, само ако в твоя дух се посее семе. Това семе е Словото на Бога.
Ние трябва да посеем Неговото Слово в сърцата си. Тогава животът ни ще бъде осмислен и ще има добри плодове. Семето на Божието Слово в нас е непокварено, неразрушимо и живее вечно.
Божието Слово е семе, което служи във всяка област от нашия живот. Ние трябва да го посеем вътре в нас, в сърцата си.
Някога, някой човек е дошъл и е посял семе в теб и в мен. Това беше благовестието.

“Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, освен, ако сте напразно повярвали. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за грежовете ни, според писанията; че бе погребан, че беше възкресене на третия ден според писанията.” (1 Кор. 15:1-4)

Благовестието се състои от три факта:
1. Исус умря за нашите грехове.
2. Той беше погребан
3. Той възкрсна.


Някой ни е благовествал.
Ние му повярвахме и обединихме нашата вяра с Божието Слово, което е непокварено семе и попаднало вътре в нас, то ни дава новорождението.
След като приех Исус, аз не се промених външно, но отвътре аз бях ново създание.
Виждаш ли, аз се родих отново!
Аз получих нов вид ЖИВОТ в себе си и знаех, че съм се новородил.
Загубих желание да общувам с тези, които не бяха спасени. Настъпи промяна в мен.

Направи тази изповед сега:
Аз съм спасен.
Аз съм новороден.
Повтори смело:
Аз съм спасен.
Аз съм новороден.


Не губи увереност. Може да се случи да се препънеш в живота и да се озовеш в предишния си начин ан живот, но не отстъпвай от своето свидетелство.
Кажи смело: “Благодаря ти, Боже, аз знам, че съм спасен! Аз знам, че съм новороден. Чувствам се жалък в този грях. Татко, прости ми!”
“Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.” (1 Йоан 1:9)
Аз Ти благодаря, Господи, че ме изчисти съвършено!
“Вие сте виделината на света. Град, построен на хълм, не може да се укрие.” (Мат. 5:14)
Когато Бог ни спаси, Той поставя светлина вътре в нас.

Искам да кажеш:
АЗ СЪМ ВИДЕЛИНАТА НА ТОЗИ СВЯТ!


Точно това казва Бог за теб и за мен. Той постави светлина вътре в нас. Исус живее ли в теб? Той е Светлината на свта. Той ще се проявява чрез теб.
Някои хора си мислят, че са като светлина, която ту изгасва, ту светва. Те смятат, че ту се включват, ту се изключват. Исус обаче не светва и изгасва, не се променя. Той винаги свети с постоянна сила и мощ.
Много хора преуморяват себе си. Те мислят, че тичат от царство в царство. В един момент си мислят, че са в царството на светлината, а в следващия момент са в царството на тъмнината.
Ние трябва да вземем твърдото решение, а именно да вярваме на Божието Слово. Когато приемем Исус като наш Господ и Спасител, трябва да сме убедени, че Неговата светлина стои в нас и не ни напуска никога.
Тогава ние действително сме в ЦАРСТВОТО  НА  СВЕТЛИНАТА. Светлината на светлините е в нас, пребъдва, обитава в нас. Тази светлина никога няма да угасне и да ни напусне.

В началото бе Словото и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
То в началото беше у Бога.
Всичко това чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я схвана. (Йоан 1:1-5)

Следва...

Книга: Изповедите на един баптиски проповедник – Джон Остин

Пламен Шоповhttp://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

събота, 16 януари 2016 г.

Кой е в действителност Бог? (Тихият Приятел - The Silent Friend)

Кой е в действителност Бог? (Тихият Приятел - The Silent Friend)


Небесни Отче, аз имам честа и възможността да Ти се представя най-обикновено пред Твоето присъствие. Странно чувство е, да съм способен да бъда откровен с Теб, Създателят на вселената и да говоря свободно. Аз бих искал да науча и да кажа на другите, как Си? Нека да знаят Твоето описание, Твоята индивидуалност. Аз бих искал да науча, какво да им кажа, какво Ти мислиш по важни човешки въпроси. Ако седях пред Теб физически, на моя въпрос Кой си, аз съм сигурен, че Ти ще ми отговориш така:

Скъпи сине (дъще), Аз знам, че ти не можеш да разбереш напълно и дълбоко това, което казвам, но Аз ще ти кажа накратко Кой съм:
Аз съм Духовно Създание (24), Аз нямам никакви материални връзки и Аз съм вечен. (25) Аз нямам измерения, защото няма измерения, които да ме обхванат.

(24) Бог е дух. (Йоан 4:24)
Господ, Бог на духовете на всяка твар... (Числа 27:16)

(25) Бог рече още на Моисея: Така ще кажеш на израилтяните: Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов, ме изпрати при вас. Това е Името Ми до века, и това е Името Ми из род в род. (Изход 3:15)

Аз нямам ограничения във времето, защото времето не Ми влияе. Аз съм Господар на времето, Аз съм Всемогъщ (26), защото Моята сила е огромна.
(26) Господ се яви на Аврама и му рече: Аз съм Всемогъщият. (Битие 17:1)
Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият. (Отк. 1:8)


Моите желания, нямат ограничения, Аз съм Вездесъщ, Всезнаещ, (27) защото моето знание е огромно, никой не е като Мен. Аз съм инициатора на всичко. (28)
(27) В Когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието. (Кол. 2:3)
(28) Аз създадох земята, и сътворих човека на нея; Аз, да! Моите ръце разпростряха небето, Аз дадох заповеди на цялото му множество. (Исая 45:12)
Така казва Господ Творецът ти, Якове... (Исая 43:1)
...Тайната, която от векове е била скрита у Бога, Създателя на всичко. (Еф. 3:9)
В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.  То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. (Йоан 1:1-3)


Аз имам индивидуалност и много добре дефинирани желания. (29)
(29) Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, но ще извърши волята Ми, и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. (Исая 55:11)

Човек не може да види духовно същество, въпреки това хуманността живее в Мен. (30) Аз мога да чета твоите мисли (31) и нищо не може да бъде скрито от Мен.
(30) Той дава на всички и живот и дишане и всичко; направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им; за да търсят Бога, та дано биха Го поне напипали и намерили, ако и Той да не е далеч от всеки един от нас; защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са рекли: "Защото дори Негов род сме". (Деяния 17:26-28)
(31) То не ще ли Бог да издири това? Защото Той знае тайните на сърцето. (Псалм 44:21)
Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. (1 Йоан 3:20)
Защото Аз зная делата им и помислите им, и иде времето, когато ще събера всичките народи и езици; И те ще дойдат и ще видят славата Ми. (Исая 66:18)


Аз съм Бог на свободата. (32) Аз не насилвам хората да вършат неща. Аз съм благоразумен и Аз съм кротък.
(32) Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода. (2 Кор. 3:17)

Аз съм решил, че един ден ще съдя човечеството, (33) но до този момент, сърцето, което Аз съм създал и дал на човека е по неговата воля.
(33) Ще извърши съд между народите. (Псалм 110:6)
Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби. (Яков 4:12)
Всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е. (1 Кор. 3:13)
Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие. (Матей 13:41)
Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. (2 Пет. 3:10)


Същото е и за човешкия живот: Той принадлежи, на който Аз съм избрал да принадлежи.
Аз, Бог говоря с тих глас, (34) силен, точен, верен, добър, неспособен да върши зло, всичко което правя и казвам е добро и донася добри плодове. (35)
(34) И подир земетръса огън, но Господ не бе в огъня; а подир огъня тих и тънък глас. (1 Царе 19:12)
(35) Защото както слиза дъждът и снегът от небето, и не се връща там, Но пои земята И я прави да произрастява и да напъпва, та дава семе на сеяча и хляб на гладния. Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, но ще извърши волята Ми, и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. (Исая 55:10,11)

Аз съм Личност, която обича да има лична връзка с всяко човешко същество, (36) мъж или жена, дете или възрастен, роб или свободен, без нуждата на посредник.
(36)  Ушите ти ще слушат зад тебе слово, което, когато се отклонявате на дясно, и когато се отклонявате на ляво, ще казва: Тоя е пътят, ходете по него. (Исая 30:21)
И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.  Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас. (Йоан 14:16-18)
Това ви изговорих докато още пребъдвам с вас. А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. (Йоан 14:25-26)


Аз зная и познавам всеки индивидуално и без ограничение, и никой не е изключен, без значение в какво вярва.

Книга: Тихият Приятел, Глава 4
The Silent Friend, Giulio Credazzi


Към Глава 3

Към Глава 5

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...